Skip to main content

Better Days (2019)

Better Days (2019)
 
Loading... Playback error. Retrying...Error loading Video. Please try again later. Buffering...Now Playing: Better DaysPaused: Better Days

Better Days (2019)

Poster Image
Rated: 8.164 out of 10 with 417 votes.
Watch Better Days (2019) : Full Movie Online Free A bullied teenage girl forms an unlikely friendship with a mysterious young man who protects her from her assailants, while she copes with the pressures of her final examinations.
Show More
Show Less
8.164 PG China, Hong Kong Shooting Pictures, China Wit Media, Tianijn Xiron Entertainment, We Pictures, Goodfellas Media, He Nan Dian Ying Dian Shi Zhi Zuo Ji Tuan, Fat Kids Production Trailer
Main Actors:
Zhou Dongyu
Chen Nian
Jackson Yee
Xiao Bei
Yin Fang
Zheng Ye
Huang Jue
Lao Yang
Wu Yue
Chen Nian's Mother
Zhou Ye
Wei Lai
Zhang Xinyi
Xu Miao
Zhao Runnan
Da Kang
Zhang Yao
Li Xiang
Zhang Yifan
Hu Xiaodie
Gao Xuanming
Lai Zi
Xie Xintong
Wang Li
Ran Liu
Luo Ting
Heliao Lüyun
Punk Gang Leader
Bozhan Ju
Loan Shark
Wang Yingming
Dean
Weilong Li
Debtor
Directed by:
Release Date:
Genres:Comedy